تیاور یک فروشگاه آنلاین ساده نیست، ما با حمایت شما به توسعه اشتغال روستایی و احیاء جنگلهای هیرکانی می پردازیم.

سعید و سیما

سعید و سیما

حیات چنان عزیز است که نمیخواستیم چیزی را که زندگی نیست، زندگی کنیم. پس بر آن شدیم که با رهایی از بندهای زندگی شهری به ریشه و اصالتمان یعنی طبیعت برگردیم، زمانیکه بستر زندگی در گیلان برایمان فراهم شد، تیاور متولد شد، تیاور منبع درآمد اصلی ما نیست، بلکه با آن به دنبال تحقق رسالتمان هستیم: دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم ؛ تحویل دهیم...