در اهمیت جنگل های هیرکانی

Wednesday، ۲۶ Aazar ۱۳۹۹

بخش اول

در اهمیت جنگل های هیرکانی

جنگل هایی که موفق به گذر از عصر یخ بندان شدند، 7درصد از مساحت ایران متعلق به جنگل های هیرکانی ست، حدود 55هزار کیلومتر مربع وسعت دارند. این جنگلها مورد حفاظت مشترک محیط زیست و میراث فرهنگی ست، چون این جنگل موزه طبیعی ملی ایران به حساب می آید. بخشی از آن ثبت جهانی شده اما حفاظت از آن شایسته عظمت 25 الی 50 میلیون ساله آن نیست. ما دارای یکی از ارزشمند ترین جنگلهای جهان هستیم. این زیست بوم بیش از ۳۲۰۰ گونه گیاهی از جمله ۱۵۰ گیاه بومی درختی و بوته‌ای، ۴۴ درصد آوندداران، 296 گونه پرنده، 98 گونه پستاندار از جمله پلنگ ایرانی را در خود جای داده است، نزدیک به هفت و نیم میلیون نفر در این جنگل‌ها زندگی می‌کنند.