تعریف اکوسیستم جنگل به زبان ساده ( با نگاهی به زیست بوم جنگلهای هیرکانی)

Friday، ۲۹ Bahman ۱۴۰۰

تا حالا فکر کردید بین باغ های زینتی و جنگل از لحاظ زیستی و زادآوری گونه های جدید چه تفاوتی وجود دارد ؟ تفاوت این دو در داشتن زیست بوم مولد است.

جنگل دارای یک اکوسیستم مولد است در حالیکه باغهای زینتی فاقد این ویژگی هستند. ارتباط پیچیده ی جانداران با گیاهان، گیاهان با گیاهان، جانداران با یکدیگر و البته نقش مهم و پر رنگ عوامل غیر زنده مثل نور، آب و هوا، گازها و مواد معدنی (بدون عوامل غیرزنده، هیچ اکوسیستمی برای موجودات زنده ایجاد نمی‌شود) باعث ایجاد حیات جاری و مولد در جنگل می شود

در یک اکوسیستم، ارگانیسم‌ها به سه دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند که شامل تولید کنندگان، مصرف‌ کنندگان و تجزیه ‌کنندگان هستند. تمام موجودات گیاهی تولید کنندگان را تشکیل می‌دهند، مصرف ‌کنندگان شامل ارگانیسم‌هایی هستند که از گیاهان به عنوان غذا استفاه می‌کنند و یا سایر حیوانات را می‌خورند. آخرین گروه یعنی تجزیه‌ کنندگان، شامل باکتری‌ها و گندخواران هستند که مواد و اجساد ارگانیسم‌های مرده را شکسسته و تجزیه می‌کنند.

این سه گروه از جانداران در یک اکوسیستم در کنار هم فاکتورهای زیستی آن اکوسیستم را تشکیل می‌دهند. فاکتورهای غیرزیستی یا عوامل و ترکیبات غیرزنده یک اکوسیستم می‌توانند شامل عوامل اقلیمی یا آب وهوایی، شرایط اجتماعی و عوامل «ادافیک» (Edaphic) (عواملی که تحت تاثیر زمین و خاک ایجاد می‌شود) باشند.

با تسلط بر مفهوم احیاء اکوسیستم متوجه میشویم که جنگل توان بازسازی خود را دارد پس چرا انسان باید در این فرآیند دخالت کند؟ برای پاسخ به وبلاگ بعدی تیاور سر بزنید.